Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

28
Януари2021

Покана за шеснадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 16-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана 16.pdf)

«
»

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 14

от проведеното на 26.11.2020 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2020г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас за УПИ ХV155, за озеленяване в квартал 13, като отпадне отреждането „за озеленяване“ и същия се преотреди „за жилищни нужди“.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 29 и 30 ПУП с.Славянци, обл.Бургас.

4. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на с.Черница, община Сунгурларе, обл.Бургас за обособяване на самостоятелен УПИ за общинското място находящо се в североизточната от УПИ VІІ101 квартал 18 и за промяна на дворищната регулация на УПИ V100 (към общинското място) по съществуващата имотна граница.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място-придаваемо при действие на ЗТСУ/отм.

7. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на помещение-частна общинска собственост в с.Везенково на Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум”.

8. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-язовир   №000228 по КВС/по кад.карта идентификатор 72299.199.10, одобрена със Заповед №РД-18-1781/26.10.2018г. в землището на с.Терзийско-публична общинска собственост.

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-язовир   №000243 по КВС/по кад.карта идентификатор 72299.221.122, одобрена със Заповед №РД-18-1781/26.10.2018г. в землището на с.Терзийско-публична общинска собственост.

10. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов- Кмет на община Сунгурларе, относно: Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.

11. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Разкриване на местна дейност с Код 589 за предоставяне на „Топъл обяд“ и „Детска кухня“ на лица с доказана нужда.

12. Предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема на община Сунгурларе и провеждане на конкурс за линиите от общинската, областната и републиканската транспортна схема.

13. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти-частна общинска собственост в с.Терзийско.

            14.Избор на временна комисия за допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

      15. Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Миленова

Карамджова от с.Манолич и на Мюмюн Хасан Чолак от с.Манолич.

            16.Даване на съгласие за ползване на част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на пластмасови съдове за събиране на отпадъци.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №103

І.Общинския съвет-Сунгурларе,на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.42 ал.2 от ЗОС, приема промяна в списъка за разпределение на общинския жилищен фонд по предназначение за 2020г., както следва:

      - общинско жилище от фонд ”Под наем”, представляващо апартамент № 10 в бл.5, вх.Б, ет.2 – двустаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18 по ПУП на гр.Сунгурларе се премества във фонд „За продажба”.

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №104

 Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.1, чл.208, ал.1, чл.62а, ал.4 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.4 на протокол №18/05.11.2020г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР на с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас за УПИ ХV155, за озеленяване в квартал 13, като отпадне отреждането „за озеленяване“ и същия се преотреди „за жилищни нужди“, съгласно приложена скица - предложение.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №105

            Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол №18/05.11.2020г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за квартали 29 и 30 ПУП с.Славянци, обл.Бургас, като се запази съществуващата улица и отпадне улица с о.т. 26-80, съгласно приложена скица-предложение.

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №106

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол №15/10.09.2020г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР на с.Черница, община Сунгурларе, обл.Бургас, като се създаде самостоятелен УПИ VІобщ (с площ 665 кв.м) и се промени дворищната регулация на УПИ V100 (към общинското място) по съществуващата имотна граница, съгласно приложена скица – предложение.

 

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №107

Общинскиясъвет-Сунгурларе,на основание чл 8, ал. 9 от ЗОС,допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., както следва:

      В раздел ІІ А – Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да предостави под наем /Дългогодишен срок/

    № 57 – язовир с площ 4477 кв.м, съставляващ поземлен имот № 000620 по КВС, с идентификатор 70514.4.97 по кадастралната карта в землището на с.Съединение;

    № 58 - Бивша автоспирка, представляваща две помещения с обща площ 27,40 кв.м и открита тераса пред тях с площ 13,90кв.м., находящи се вУПИ VІІ-за озеленяване, автоспирка, православен храм и обществено обслужване, кв.9 по ПУП на с.Везенково;

       В раздел ІІ В – Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да продаде

  № 70 –имот с площ 3212 кв.м, ведно с постоена в имота сграда съставляващ УПИ ХV в кв.19 по ПУП на с.Черница;

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №108

            Общинския съвет – Сунгурларе,

      1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС Общинския Съвет  дава съгласие за ликвидиране съсобствеността в УПИ ІІІ  квартал18 по ПУП на с. Велислав, общ.Сунгурларе, обл.Бургас отреден за имот на Стоян Илиев Иванов, планоснимачен номер 128, и се владее  от него , чрез продажба на дела на Община  на Стоян Илиев Иванов, а именно: продажба на 165/2232 ид.ч.кв.м.от УПИ ІІІ-128 в квартал 18 по ПУП на с.Велислав, целият с площ от 2232 кв.м. при граници : север – УПИ І-127  , изток – УПИ ІІ-за дере,УПИ VІІ-129 и УПИ VІ-130 , юг – УПИ V-131 и УПИ  ІV-общ. и запад – улица , по пазарна цена – 630.00 лв. без ДДС /Шестстотин и тридесет   лева без ДДС  /.

     2. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши продажба на горепосочения имот.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №109

 Общинския съвет Сунгурларе, На основаниечл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, ал.1, т.2 от НРПУРОИОС, дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ годинина Сдружение на ловците и риболовците” Хан Крум” – Сунгурларе, ЕИК 102609481, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” № 22, представлявано от Иван Начев Ангелов - председател на сдружението,недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 93/18.03.1999г., а именно: Бивша автоспирка, състояща се от две помещения  с обща площ 27,40 кв.м. и открита тераса пред тях с площ 13,90 кв.м.,находящи се в УПИ VІІ-за озеленяване, автоспирка, православен храм и обществено обслужване, кв.9 по ПУП на с.Везенково,при граници: север – парк, изток – улица, юг – площад, запад – площад, което ще бъде използвано за нуждите на ловно рибарска дружинка с.Везенково, при месечна наемна цена в размер на 49,56 лв./тридесет и един лева и тринадесет стотинки/ с вкл.ДДС./

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №110

Общинския съвет – Сунгурларе,

         1.   Продължава срока на действие на разрешително  за водовземане от повърхностен воден  обект № 2/ 09.02.2014 г., с титуляр ЕТ”Миню Стайков – комерс”  гр.София, ЕИК 130603763 за язовир” Под стопански двор” в землището на с.Терзийско, образуващ язовир  №  000243 по КВС  / по кад.карта идентификатор 72299.199.10, одобрена със Заповед №  РД-18-1781/ 26.10.2018 г. в землището на с. Терзийско , с площ 11,535 дка/, с цел : водовземане от повърхностен воден обект с цел напояване на 1375 дка лозови насаждения, до 31.12.2029 г.

         2.  Изменя разрешителното като   раздел ”Задължения за монтиране на измервателни устройства”, точка 1, последното изречение става „– един брой монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измеренията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол/обн.ДВ, бр.98/2003г./, разположено при точката на водовземане  от язовир „Под стопански двор”, с цел контролиране на водочерпенето от язовира.”

 

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №111

Общинскиясъвет-Сунгурларе,

         1.   Продължава срока на действие на разрешително  за водовземане от повърхностен воден  обект № 4/ 20.01.2016 г., с титуляр ЕТ”Агрокомерс – Жозеф Фегали”  гр.София  , ЕИК 200637472 за язовир” Дермен дере” в землището на с.Терзийско, образуващ язовир  №  000228 по КВС  / по кад. карта  идентификатор 72299.221.122, одобрена със Заповед №  РД-18-1781/ 26.10.2018 г./ в землището на с. Терзийско , с площ 11,307 дка , с цел : водовземане от повърхностен воден обект с цел напояване на 1465 дка лозови насаждения, до 31.07.2026 г.

         2.  Изменя разрешителното като   раздел ”Задължения за монтиране на измервателни устройства”, точка 1, последното изречение става „– един брой монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измеренията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол/обн.ДВ, бр.98/2003г./, разположено при точката на водовземане  от язовир „Под стопански двор”, с цел контролиране на водочерпенето от язовира.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №112

Общинския съвет – Сунгурларе,

 I.Дава съгласие Община Сунгурларе да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит,при следните параметри:

1.Максимален размер на кредита до 1 200 000 лева /словом: милион и двеста хиляди лева/;

2. Валута на кредита- български лева /BGN/;

3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за общински       заем;

4. Цел: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Община Сунгурларе може да ползва и следва да погасява главницата на плафони (снижаеми остатъци, лимити по главницата) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит. Общината да може да ползва (усвоява) средства от кредитана плафони (снижаеми остатъци, лимити по главницата) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно, дължима на 25-то (двадесет и пето) число от всеки месец. Начислява се върху неиздължената част от кредита.

8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Сунгурларе на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка на Общината с IBAN BG96UNCR70003121757102, BIC UNCRBGSF, открита при "УниКредит Булбанк" АД,формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община Сунгурларе по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и от общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква “б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до окончателното  погасяване на дълга.

9.Годишен лихвен процент:ОДИплюс максимална надбавка до 5% годишно;

10. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката – 3% годишно.

11. Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка.

12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса;

13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 1%.

14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита-без комисионна.

15.Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

II.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура от Закона за общинския дълг за избор на банка за предоставяне на кредита при одобрените от Общинския съвет параметри.

По единадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №113

Общинския съвет – Сунгурларе,

1. Дава съгласие за откриване от 01.01.2021 г. на нова публична услуга предоставяне на „Топъл обяд“ и „Детска кухня“ в Община Сунгурларе, като местна дейност,  предоставяна в общността, с капацитет 1000 места;

2. За предоставянето на новата услуга да се проведе избор на доставчик по реда на ЗОП;

3. Финансирането на услугата да се осъществява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по „Програма за храни и/или основно материално подпомагане за новия програмен период 2021-2027.“

4.За предоставянето на услугата няма да се събират такси от потребителите.

5.Задължава Кмета на Община Сунгурларе да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Програма за храни и/или основно материално подпомагане за новия програмен период 2021-2027.“ за осигуряване на финансиране на услугата и да извърши всички последващи действия, свързани с изпълнение на Решението.

 

По дванадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №114

Общинския съвет-Сунгурларе,

1. На основание чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, утвърждава общинската транспорта схема на Община Сунгурларе, както следва:

                     ОБЩИНСКА ТРАСПОРТНА СХЕМА:

 

     Нач.час Сунгурларе 6.40 ч. – Славянци – Чубра – Славянци –

     Скала  -  Дъбовица 7.19

     Час на връщане от Дъбовица 7.20 – Скала – Славянци – Чубра

     Славянци – Сунгурларе 8.08 ч.

     Маршрутното разписание се изпълнява: Целогодишно

     Маршрутното разписание се изпълнява в дните:Понеделник и                           

     Петък.

 

 Нач.час 14.00 ч. гр.Сунгурларе – Славянци – Чубра – Славянци

 Скала – Дъбовица 14.39 ч.

 От Дъбовица 14.40 – Скала – Славянци – Чубра – Славянци

 в Сунгурларе 15.19 ч.

 Маршрутното разписание се изпълнява: Целогодишно.

 Маршрутното разписание се изпълнява в дните: Понеделник и

 Петък.

                    ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТА СХЕМА:

 

  Нач.час 7.30 Чубра- Славянци- Сунгурларе – Черница – Лозарево

  Вълчин – Карнобат – Айтос – Ветрен – в Бургас 9.17 ч.

  Час на връщане  12.15 от Бургас – Ветрен – Айтос – Карнобат –

  Вълчин -  Лозарево – Черница – в Сунгурларе 13.53 ч.

 

 Нач.час 7.30 Съединение – Камчия – Съединение – гара Завет –

 Завет – Ведрово – Босилково – Ведрово – Прилеп – Подвис – Лозарево

 Черница – Сунгурларе – Черница – Лозарево – Вълчин – Карнобат

 в Бургас АГ „ Запад „ 10.14 ч.

 

 Нач.час 16.00 АГ „ Запад „ Бургас – АГ Карнобат – Вълчин – Лозарево - Черница – Сунгурларе АГ- Черница – Лозарево – Подвис – Прилеп - Ведрово – Босилково – Ведрово – Завет – гара Завет – Съединение - Камчия – Съединение 18.51 ч.

 

     Нач.час 7.00 Карнобат – Искра – Огнен – Терзийско – Лозица

Грозден – в Сунгурларе  7.57 ч.

Час на връщане  от Сунгурларе 8.15 – Грозден – Лозица – Терзийско

Огнен – Искра – в Карнобат 9.12 ч.

 

Нач.час 15.30 от Карнобат – Искра- Огнен – Терзийско – Лозица

Грозден – в Сунгурларе  16.40 ч.

Час на връщане 16.50 от Сунгурларе- Грозден – Лозица – Терзийско

Огнен – Искра – в Карнобат 18.10 ч.

 

Нач.час 6.50 от Сунгурларе – Черница – Лозарево – Вълчин – Мъдрино в Карнобат 7.25 ч

Час на връщане  7.30 ч. – Карнобат-Мъдрино – Вълчин – Лозарево

Черница – в Сунгурларе 8.12 ч.

 

Нач.час 8.30 от Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе - Славянци – в Чубра 9.20 ч.

Час на връщане 9.21 от Чубра – Славянци – Сунгурларе – Черница

Лозарево – Вълчин – в Карнобат 10.12ч.

      

Нач.час 6.45 Манолич – Велислав – Пчелин – Велислав – Есен – Везенково – Садово – Бероново – Сунгурларе – Черница – Лозарево

Вълчин – Мъдрино – в Карнобат 8.13 ч.

От Карнобат 16.00 – Мъдрино – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе – Бероново – Садово – Везенково – Есен – Велислав – Пчелин - Велислав – Манолич 17.28 ч.

 

Нач.час 11.30 Карнобат – Вълчин- Лозарево – Черница – Сунгурларе

Славянци – в Чубра 12.19 ч.

Час на връщане 12.20 ч.  от Чубра- Славянци – Сунгурларе – Черница

Лозарево – Вълчин – в Карнобат 13.00 ч.

 

Нач.час 12.30 Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе

Садово – Везенково – Велислав – Манолич 13.52 ч.

Нач.час от Манолич 13.53 – Велислав – Везенково – Садово – Сунгурларе - Черница – Лозарево – Вълчин – в Карнобат 15.10 ч.

 

Нач.час 15.40 Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе АГ - с.Бероново – с. Садово – с.Везенково – с. Велислав – с.Манолич – с.Пчелин 17.04 ч.

Нач.час 17.05 с.Пчелин – с.Манолич – с.Велислав – с. Везенково – с.Садово – с.Бероново – Сунгурларе АГ 17.47 ч. – с.Черница – с.Лозарево -  с. Вълчин – в Карнобат 18.21 ч.

 

Нач.час 6.30 Карнобат – Вълчин – Лозарево – Подвис – Есен –Прилеп

Подвис-Лозарево – Черница – Сунгурларе  8.19 ч.

/ няма час на връщане /

 

Нач.час 9.40 Сунгурларе – Грозден – Сунгурларе – Черница – Лозарево-Климаш – Костен – Климаш – Лозарево – Вълчин – Карнобат 10.55 ч.

/няма час на връщане /

 

Нач.час 12.00 от Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе 12.34 – Черница – Лозарево – Прилеп – Подвис – Лозарево – Вълчин в Карнобат 13.50 ч.

 

Нач.час 15.50 от Карнобат – Вълчин – Лозарево – Климаш – Костен

Климаш – ж.п.гара Лозарево – Черница – Сунгурларе 16.44 – Черница

Лозарево – Подвис – Прилеп – Лозарево – Вълчин – в Карнобат 18.08 ч

 

Нач.час 10.35 Сунгурларе – Черница – ж.п.гара Лозарево – Подвис

Есен – Подвис – Прилеп – Подвис – Лозарево – Вълчин – в Карно

бат  12.25 ч.

 / няма час на връщане /

 

Нач.час 15.40 Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе 16.05 – Бероново – Садово – Везенково – Велислав – Манолич – Пчелин 17.04 ч.

Нач. час от Пчелин  17.05 – Манолич – Велислав – Везенково – Садово

Бероново – Сунгурларе 17.47 ч. – Черница – Лозарево – Вълчин

В Карнобат 18.21

 

Нач.час 6.00 Карнобат- Мъдрино – Вълчин – Лозарева – Черница  - Горово -Черница – в Сунгурларе 6.50 ч.

Час на връщане  6.53 от Сунгурларе – Черница – Горово – Черница – Горово - Черница – Лозарево – Вълчин – Мъдрино – в Карнобат 7.51 ч.

 

Нач.час 13.00 от Карнобат – Мъдрино – Вълчин – Лозарево – Черница

Горово – Черница – в Сунгурларе 13.51 ч.

Час на връщане  13.53 от Сунгурларе – Черница – Горово- Черница

Лозарево – Вълчин – Мъдрино в Карнобат 14.44 ч.

 

Нач.час 13.30 Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница – Сунгурларе Славянци – Чубра 14.19 ч.

Час на връщане  от Чубра 14.20 – Славянци – Сунгурларе – Черница

Лозарево – Вълчин – в Карнобат 15.05

 

Нач.час 15.50 Сунгурларе – Славянци – Чубра – Славянци – Сунгур

ларе – Черница - Лозарево – Вълчин – в Карнобат 16.43 ч.

Час на връщане 17.00 от Карнобат – Вълчин – Лозарево – Черница

Сунгурларе – Славянци – Чубра – Славянци – Сунгурларе 17.53 ч.

 

                       РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

 

      Нач. час 6.30 Сливен – Пъдарево – Чубра – Славянци

 АГ Сунгурларе  7.35 ч.

 Час на връщане 8.10 от Сунгурларе  - Славянци – Чубра- Пъдарево

  в  Сливен 9.15 ч.

 

  Нач.час 12.00 Сливен – Пъдарево – Чубра – Славянци –

  в Сунгурларе 13.00 ч.

 Час на връщане Сунгурларе 14.00 ч. – Славянци – Чубра -Пъдарево

  в Сливен 15.05 ч.

 

  Нач.час 15.30 Сливен – Пъдарево – Чубра – Славянци – в Сунгур –

  ларе  16.30 ч.

       Час на връщане  16.50 от Сунгурларе – Славянци – Чубра-

   Пъдарево в Сливен 18.00 ч

  

 Нач.час Сунгурларе  8.30 – Славянци – Чубра – Лозарево – Стралджа

 Зимница – Ямбол 9.31 ч.

 Час на връщане 13.30 Ямбол – Зимница – Стралджа –Лозенец – Чубра

 Славянци- в Сунгурларе 14.31 ч.

 

 Нач.час 15.00 от Сунгурларе – Славянци – Чубра – Лозарево –       Стралджа - Зимница – в Ямбол 16.01 ч.

     Час на връщане Ямбол 17.30 – Зимница – Стралджа – Лозенец – Чубра

      Славянци – в Сунгурларе 18.31 ч.

 

2.Общински съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 ал.3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, взема решение да се проведе публично оповестен конкурс за възлагане на превозите по утвърдените транспортни схеми, който да бъде проведен при критерии и начин на оценка съгласно чл. 19,ал.1  Наредба № 2 от 15 март 2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили и Приложение № 1.

 

3. Общински съвет – Сунгурларе, на основание чл.17, ал.5 и ал.7 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, определя  състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения да се състои от седем члена, определени както следва:

·         Двама общински съветници от Общински съвет Сунгурларе;

·         Трима специалисти от Общинската администрация, от които един правоспособен юрист;

·         Един представител от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“;

·         Един представител от КАТ- Пътна полиция.

 

4. Общински съвет – Сунгурларе, на основание чл.22, ал. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, определя цена на конкурсната документация за участие в конкурса за възлагане на превозите по утвърдените транспортни схеми, в размер на 150.00лв.

 

5. Общински съвет – Сунгурларе на основание чл.17 ал.3 от Наредба    № 2 от 5 март 2002 год.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за възлагане на превозите по утвърдените транспортни    схеми, както и да определи останалите допълнителни условия за провеждане на конкурса.

 

По тринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №115

Общинския съвет - Сунгурларе, след проведеното поименно гласуване, не прие проекто-решението от предложението на Кмета на Общината-д-р Георги Кенов, а именно:       

 1.Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Терзийско, а именно: поземлен имот с идентификатор 72299.73.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1781 от 26.10.2018г. на Изп. Директор на АГКК/Номер по предходен план № 000078/, с начин на трайно ползване горска територия, с площ 959143 кв.м., в който попадат отдел 304, подотдели/1/ - 72,931 дка - превръщане, /2/ - 39,173 дка - превръщане, /3/ - 15,334дка - превръщане, /4/ - 5,160 дка – превръщане, ”а”- 3,632 дка - нискостъблени, „б” – 66,694 дка - превръщане, „в” – 248,422 дка – превръщане; отдел 305, подотдели /1/ - 8,282 дка - превръщане, /4/ - 0,582 дка – превръщане, /5/20,934 дка – нискостъблени, „а” – 82,791 дка – превръщане, „б” – 53,869 дка – превръщане, „в” – 2,503 дка – превръщане, „г” – 75,871 дка – превръщане, „д” – 94,633 дка – нискостъблени и превръщане, „е” – 168,336 дка – превръщане. Имотът се намира в местността „Калето” при граници и съседи: имоти с идентификатори 44118.340.1; 44118.340.3; 44118.340.7; 72299.73.18; 72299.73.10; 72299.115.2; 72299.73.9; 72299.73.21; 72299.73.20; 72299.73.3; 72299.73.16; 72299.73.12; 72299.73.17; 72299.73.15; 69660.460.5 , при начална тръжна цена263 872 /Двеста шестдесет и три  хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева или 275,00лв. на декар.

     Данъчната оценка  на имота е в размер на 10 742,40лв. /Десет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/.

           2.Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Терзийско, а именно: - поземлен  имот с идентификатор 72299.196.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1781 от 26.10.2018г. на Изп. Директор на АГКК/Номер по предходен план № 000116/, с начин на трайно ползване залесена територия, с площ 2021737 кв.м., в който попадат отдел 306, подотдели/1/ - 39,975 дка - превръщане, /2/ - 29,873 дка - превръщане, /3/- 0,002 дка –превръщане, /4/ - 3,821 дка - превръщане, /5/ - 12,974 дка – превръщане, /6/ - 2,404 дка – превръщане, /7/ - 9,833 дка – превръщане, ”а”- 41,676 дка - превръщане, „б” – 294,499 дка - превръщане, „в” – 27,693 дка – превръщане, „г” – 6,701 дка – превръщане „д” – 17,691 дка – превръщане; отдел 307, подотдели /1/ - 58,430 дка - превръщане, /2/ - 4,208 дка – превръщане, /3/ - 194,488 дка – превръщане, /7/ - 11,458 дка – превръщане, „а” – 236,869 дка – превръщане, „б” – 21,698 дка – превръщане, „в” – 212,804 дка – превръщане,”г”- 0,001 дка-превръщане, отдел 308, подотдел /1/ - 8,761 дка – превръщане, /2/ - 7,005 дка – превръщане, /3/ - 8,108 дка – превръщане, /4/ - 2,170 дка – превръщане, /5/ - 5,430 дка – превръщане, /7/ - 3,099 дка – превръщане, „а” – 180,696 дка – превръщане, „б” – 122,469 дка – превръщане, „в” – 44,864 дка – превръщане, „г” – 174,987 дка – превръщане, „е” – 72,442 дка – превръщане, „ж” – 164,595 дка – превръщане. Имотът се намира в местността „Калето” при граници и съседи: имоти с идентификатори 44118.340.7; 44118.340.8; 10625.148.9; 72299.196.17; 10625.150.2; 10625.150.1; 10625.151.1; 10625.154.1;72299.263.28;72299.263.27; 72299.196.15; 72299.196.12; 72299.196.13; 72299.196.11; 72299.15.15; 72299.115.11; 72299.15.16; 72299.115.6; 72299.115.2; 72299.73.18, при начална цена  663934 /Шестстотин шестдесет и три хиляди деветстотин тридесет и четири/ лева, или 328,00лв. на декар.

Данъчната оценка на имота е в размер на 29 719,50 лв. /Двадесет и девет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и петдесет стотинки/.

          3.Продажба на имота да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

          4.Определеният купувач следва да заплати достигната цена на имота, 3% местен данък, стойността на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

         5.Общински съвет – Сунгурларе,упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

 

По четиринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №116

Общинския съвет – Сунгурларе, избира Временна комисия за допълване на Правилника  за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в следния състав:

Валентин Славов

Иван Ангелов

Живка Колева

Мария Димитрова

Ружди Хаджен

 

По петнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №117

Общинския съвет - Сунгурларе,    

1.На основание, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 4  от Правила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата на Вероника Миленова Карамджова, с ЕГН -----------------, с постоянен адрес: село Манолич, община Сунгурларе.

2. На основание, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 4  от Привила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата на Мюмюн Хасан Чолак, с ЕГН --------------, с постоянен адрес: село Манолич, община Сунгурларе.

 

По шестнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №118

Общинския съвет - Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, дава съгласие Община Сунгурларе да ползва част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на пластмасови съдове за събиране на отпадъци, с прогнозна стойност до 36000 лв./тридесет и шест хиляди лева/ с вкл.ДДС.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛИЛ АХМЕД

Външни връзки